Terms of Service – ข้อตกลงการใช้บริการ

อัพเดทล่าสุด: วันที่ 1 มกราคม 2020

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ ถือเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณกับเว็บไซต์ BankChatchadol.com (ในที่นี้เรียกว่า “เรา”)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า

 1. บริการของเรา
  • เราให้บริการคำปรึกษาสำหรับธุรกิจ ทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ บริการของเรารวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ ปรับแต่ง SEO อัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ การทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์ สินค้าดิจิตอล เทรนนิ่ง และคอร์สเรียน ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนหน้าสมัครใช้บริการ
 2. ข้อจำกัดในการให้บริการ
  • เราจะไม่รับผิดชอบงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของบริการ ณ วันที่ตกลงเริ่มให้บริการ
  • การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของบริการจะไม่มีผล จนกว่าจะมีการกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา
  • ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรอการดำเนินการจากคุณและไม่ได้รับการตอบรับอย่างเหมาะสม เช่น เราไม่สามารถติดต่อคุณได้, คุณไม่ลงตารางนัดหมาย (กรณีขอรับคำปรึกษาส่วนตัว), คุณขอยกเลิกหรือเลื่อนการให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราสามารถยกเลิกบริการของคุณได้ทันทีโดยไม่คืนค่าบริการ
 3. ความรับผิดชอบ
  • เรามีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือทางการตลาด วิธีการ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของธุรกิจและการให้บริการลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว
  • คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ
  • เราอาจติดตั้งระบบหรือโปรแกรมอื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณในกรณีที่จำเป็น แต่คุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
 4. ลิขสิทธิ์
  • ไฟล์และข้อมูลทุกชนิด รวมถึงโปรแกรม เนื้อหา รูปภาพ ดีไซน์ และข้อมูลอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการให้บริการถือเป็นลิขสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียวแม้คุณจะขอยกเลิกบริการไปแล้วก็ตาม
  • เมื่อคุณชำระค่าบริการเป็นระยะเวลา 12 รอบบิลติดต่อกัน คุณสามารถนำเนื้อหา บทความ ดีไซน์ และโครงร่างของหน้าเว็บไปใช้บนเว็บไซต์ จดหมายข่าว และสื่อการตลาดของคุณได้ ยกเว้น ไฟล์ AI, PSD, โปรแกรม หรือโค้ดอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มของเรา
  • ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์, คอร์สเรียน, เทรนนิ่ง, คู่มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการจาก BankChatchadol.com ถูกสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด คุณไม่มีสิทธิ์คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เลียนแบบ ดัดแปลง หรือตีพิมพ์ซ้ำ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เผยแพร่ คุณสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์นี้สำหรับการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น และห้ามนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ
 5. ลิ้งก์
  • คุณรับทราบและอนุญาตให้เรานำชื่อของบริษัทและเว็บไซต์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด
 6. การยกเลิกบริการ
  • ข้อตกลงการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น
  • เราจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีที่คุณสมัครใช้บริการ และจะตัดรอบบิลทุก 30 วันโดยอัตโนมัติสำหรับบริการรายเดือน นับตั้งแต่วันที่บริการรายเดือนได้เริ่มต้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล
  • การยกเลิกบริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
  • เรามีสิทธิ์ระงับการใช้งานทันที หากคุณไม่ชำระค่าบริการ
 7. การชำระเงิน
  • เรารับชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร และผ่านระบบ PayPal เท่านั้น โดยใช้ปุ่มชำระเงินที่ปรากฏในหน้ารายละเอียดการให้บริการ (เราจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ Paypal เอง)
  • การชำระค่าบริการรายเดือนด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารมียอดชำระขั้นต่ำ 3 รอบบิล
 8. การปฏิเสธความรับผิด
  • เราไม่อาจรับประกันว่าเว็บไซต์ทั้งส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดจะสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ปราศจากการรบกวนหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณจะไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กับเราในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าว
  • เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน การลบข้อมูล หรือความล่าช้าของเว็บไซต์
  • ข้อมูลทุกอย่างที่ถูกนำเสนอภายในเว็บไซต์แห่งนี้ รวมไปถึงสินค้าและบริการจาก BankChatchadol.com มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาเท่านั้น เราไม่ขอรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆที่คุณจะได้รับจากข้อความ เนื้อหา รูปภาพ และส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์, คอร์สเรียน, เทรนนิ่ง, คู่มือหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสินค้าและบริการจาก BankChatchadol.com
  • เราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอภายในเว็บไซต์แห่งนี้ รวมไปถึงสินค้าและบริการจาก BankChatchadol.com จะถูกต้อง 100% ด้วยเหตุผลที่พัฒนาการด้านการตลาดออนไลน์มีความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เทคโนโลยีต่างๆที่เกิดขึ้นมาในภายหลัง อาจทำให้เนื้อหาทั้งหมดจากเราไม่เป็นปัจจุบันได้
 9. ข้อจำกัดความรับผิด
  • เราจะชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของบริการหรือพนักงานของเรา โดยจะชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าที่คุณชำระค่าบริการ 1 รอบบิลล่าสุด
  • เรารับประกันความพอใจ 100% สำหรับสินค้าซึ่งเป็นคอร์สเรียน, เทรนนิ่ง, คู่มือ หรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ตลอดระยะเวลา 30 วัน การคืนเงินสำหรับธุรกรรมในการสั่งซื้อจะไม่รวมค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน
  • เราจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายกรณีเกิดการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายที่ส่งผลในภายหลัง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่มีบทลงโทษ หรือความเสียหายเฉพาะ อันเกิดจากการใช้งานโปรแกรม อุปกรณ์ ข้อมูล หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอก
  • เราจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากไวรัส แฮกเกอร์ หรือกรณีข้อมูลสูญหาย แต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
 10. การชดใช้ค่าเสียหาย
  • คุณตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องเราจากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี คำสั่งศาล หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอก
  • เราตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องคุณจากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี คำสั่งศาล หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดพลาดของบริการหรือทีมงานของเราเอง
 11. กฎหมายที่ใช้บังคับ
  • ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้และข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของเราจะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย คุณสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลมาที่ support@bankchatchadol.com